Bibliotheekreglement

Artikel 1.
De vereniging houdt een bibliotheek in stand, waarvan uitsluitend leden van de vereniging gebruik kunnen maken. De bibliotheek is eigendom van de vereniging.

Artikel 2.
De bibliotheek wordt beheerd door de bibliothecaris. Hij voert de uitleenadministratie en draagt zorg voor het regelmatig publiceren van de aanwezige boekwerken.

Artikel 3.
Leden kunnen bij het bestuur van de vereniging voorstellen doen voor het aanschaffen van boeken, tijdschriften, catalogi en dergelijke ter uitbreiding van de bibliotheek.

Artikel 4.
Voor het lenen uit de bibliotheek dient men zich in verbinding te stellen met de bibliothecaris.

Artikel 5.
Een lid kan ten hoogste twee boekwerken tegelijk lenen voor een termijn van een maand, tenzij de bibliothecaris anders bepaalt. Verlenging van de uitleentermijn dient tijdig te worden aangevraagd bij en geschiedt met toestemming van de bibliothecaris.

Artikel 6.
Het lenen uit de bibliotheek is gratis. Indien het te lenen materiaal per post moet worden toegezonden, komen de verzendkosten voor rekening van de lener.

Artikel 7.
Het geleende dient bij ontvangst te worden gecontroleerd op beschadiging of gebreken en tijdens de leenperiode zorgvuldig te worden behandeld. Het is niet toegestaan, aantekeningen te maken in geleende boekwerken.

Artikel 8.
Bij vermissing of beschadiging zal vervanging of herstel geschieden op kosten van de verantwoordelijke lener.

Artikel 9.
Het bestuur van de vereniging kan een lid uitsluiten van het leenrecht, onder opgave van redenen.

Artikel 10.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, oordeelt het bestuur van de vereniging. Dit oordeel is bindend.

Elk lid krijgt eveneens de bibliotheekcatalogus toegestuurd, zodat er een boekenkeus kan worden gemaakt.

 

Copyright © 2009- Statuut 80
Design: Ben Koopmanschap